X
Tel. +48 91 434 21 46 infopoland@bluecollar.dk

BlueCollar JobSupply Energetykow 3/4, pok. 418 PL70-952 Szczecin Poland

Jak uzyskać duńskie obywatelstwo?

Duńskie obywatelstwo – podpowiadamy, w jaki sposób je otrzymać

BlueCollar

Będąc obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, możesz bez żadnych przeszkód i ograniczeń pracować i przebywać na terenie Danii. Oczywiście po uprzednim załatwieniu wszelkich, niezbędnych formalności. Posiadanie duńskiego obywatelstwa w tym przypadku nie jest wymagane, jednak warto pamiętać, że niesie ono ze sobą wiele korzyści. Dlatego też coraz więcej Polaków czy obywateli innych krajów po przyjeździe do tego nordyckiego państwa decyduje się rozpocząć starania o duńskie obywatelstwo. Dzięki niemu możesz aktywnie uczestniczyć w życiu Danii – brać czynny udział w referendach, głosowaniach czy wyborach. Duńskie obywatelstwo umożliwia Ci również reprezentowanie tego kraju w zawodach sportowych czy konkursach artystycznych. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że możesz podróżować do 99 krajów świata, a w 34 otrzymasz wizę na granicy. W ten sposób 66% krajów świata stoi przed Tobą otworem. Ta lista jest więc zacznie dłuższa, niż w przypadku obywatelstwa polskiego. Nie dziwi więc fakt, że duński paszport zyskał miano jednego z najbardziej wartościowych na świecie, zajmując w 2022 roku wysokie czwarte miejsce na liście Passport Index. Warto również podkreślić, że jeśli zdecydujesz się na wyjazd poza Danię, będziesz pod opieką duńskich placówek dyplomatycznych. Warto wiec rozpocząć starania o duńskie obywatelstwo, gdyż kraj ten zniósł zakaz posiadania dwóch obywatelstw. Jakie warunki należy spełnić? Podpowiadamy.

Rabjerg Mile

Kto może otrzymać duńskie obywatelstwo?

Otrzymanie duńskiego obywatelstwa nie jest łatwe. Trzeba przyznać, że Duńczycy postanowili przed kandydatami bardzo trudne wymagania. Nie wystarczy bowiem mieszkać w tym nordyckim kraju, ale trzeba również spełnić szereg innych warunków. Istnieje jednak kilka dróg, prowadzących do celu. Wszystko zależy od posiadanego statusu. Duńskie obywatelstwo można bowiem otrzymać na kilka sposobów.

  • Automatycznie – rodząc się w Danii. Ma to miejsce, jeśli jedno z rodziców dziecka jest Duńczykiem i pozostają oni w związku małżeńskim. W przypadku, gdy nie jest on formalny, wówczas automatyczne nadanie obywatelstwa następuje tylko wtedy, gdy matka jest Dunką. W innym przypadku obejmuje ono dzieci urodzone po 01.02.1999 roku. Jeśli jednak urodziły się one poza granicami Danii, a ojciec jest Duńczykiem, to mogą otrzymać obywatelstwo duńskie tylko wówczas, gdy rodzice sformalizują swój związek przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności.
  • W wyniku adopcji przez osobę posiadającą obywatelstwo duńskie bądź wstępującą w związek małżeński z Duńczykiem lub Dunką. W tym przypadku dziecko nie może jednak mieć ukończonych 12 lat.
  • Przez oświadczenie – dotyczy to jednak tylko obywateli Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji, którzy spełnili określone warunki. Muszą to więc być osoby, które urodziły się w Danii, ale straciły to obywatelstwo, są niekarane, pełnoletnie, ale mają nie więcej niż 23 lata i długi czas mieszkają już w Danii.
  • W wyniku naturalizacji, czyli nadania cudzoziemcowi, w tym również osobie urodzonej w Polsce, obywatelstwa duńskiego. Dotyczy ona wszystkich imigrantów przybywających do Danii z przyczyn ekonomicznych, ale również uchodźców uciekających ze swojego kraju czy też współmałżonków cudzoziemców. Proces ten jest dobrowolny, a cała procedura zostaje wszczęta na wniosek osoby, która chce otrzymać obywatelstwo duńskie.

 

Stały pobyt i rezydencja w Danii – must have przy staraniu się o duńskie obywatelstwo

Warunkiem, który musisz spełnić, by otrzymać obywatelstwo Danii jest posiadanie pozwolenia na pobyt stały w tym kraju oraz rezydencji Danii. W praktyce oznacza to, że powinieneś  mieszkać na stałe w tym nordyckim kraju i być zarejestrowanym w ogólnonarodowym rejestrze cywilnym, tzw. Det Centrale Personregister (CPR).

Długość nieprzerwanej rezydencji na terenie Danii, która uprawnia Cię do rozpoczęcia starań o duńskie obywatelstwo standardowo wynosi aż 9 lat. To bardzo długi okres, jednak istnieje kilka odstępstw od tej reguły.

  • Po dwóch latach od zameldowania się w Danii dokumenty mają możliwość składać obywatele innych krajów nordyckich, czyli Norwegii, Szwecji, Islandii i Finlandii.
  • Cudzoziemcy, przebywający w zalegalizowanym związku – partnerskim, bądź małżeńskim starania o obywatelstwo mogą rozpocząć już po upływie 6 – 8 lat, w zależności o stażu trwania związku.
  • Osoby, mające status uchodźcy, bądź nieposiadające żadnego obywatelstwa na złożenie wniosku muszą poczekać  8 lat -  taki okres powinni nieprzerwanie przebywać w Danii.
  • Dzieci obcokrajowców, które przybyły do Danii przed ukończeniem piętnastego roku życia, mogą wystąpić z wnioskiem o otrzymanie obywatelstwa duńskiego zaraz po uzyskaniu pełnoletności.
  • Taryfa ulgowa dotyczy również osób, które ukończyły w Danii studia, bądź też uzyskały wykształcenie zawodowe. W ich przypadku wystarczy 5 lat ciągłej rezydencji w tym kraju nordyckim.
  • Ze specjalnych przepisów skorzystać także mogą osoby będące przedstawicielami mniejszości duńskiej w Niemczech, bądź też chcące aplikować o przywrócenie obywatelstwa, po jego utraceniu – z różnych przyczyn.

 

Deklaracja wierności i lojalności – jeden z warunków, które musisz spełnić, by otrzymać obywatelstwo duńskie

Starając się o uzyskanie obywatelstwa Danii, zostaniesz poproszony o wypełnienie szeregu dokumentów. Będziesz musiał zadeklarować wierność i lojalność wobec kraju, którego chcesz być obywatelem. Ponadto zobowiążesz się do życia zgodnie z duńskim prawem, w oparciu o konstytucję. Nie będziesz mógł także zapomnieć o poszanowaniu wartości i stosunkach panujących w tym nordyckim kraju. Taką deklarację podpiszesz elektronicznie podczas wysyłania podania o otrzymanie obywatelstwa.

 

Znajomość języka duńskiego – warunek konieczny

Kolejnym wymogiem, bez którego nie otrzymasz duńskiego obywatelstwa jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2. Trzeba to oczywiście odpowiednio udokumentować. By to uczynić należy przystąpić do płatnego egzaminu państwowego – tzw. Dansk 3. Składa się on z części pisemnej i ustnej, Sesje egzaminacyjne najczęściej odbywają się dwa razy w roku – w maju i w listopadzie. Za egzamin będziesz musiał zapłacić 1417 DDK, czyli ok. 850 zł.

Jeśli jednak udokumentujesz fakt, że w określonym czasie nie uczestniczyłeś w kursach językowych w Danii, możesz uzyskać pozwolenie na zdawanie egzaminu na poziomie Dansk 2. Są również inne odstępstwa od obowiązku dokumentowania znajomości języka duńskiego. Nie muszą tego robić dzieci do 12 roku życia, osoby szwedzkojęzyczne i norweskojęzyczne, posiadające świadectwo ukończenia szkoły w tym właśnie języku. Do tej grupy należą również przedstawiciele mniejszości duńskiej w Niemczech. Z tego przywileju skorzystać mogą też osoby posiadające problemy zdrowotne, uniemożliwiające im naukę języka duńskiego. W tym przypadku muszą jednak potwierdzić swój stan zdrowia, dołączając do wniosku odpowiednią dokumentację medyczną.

 

Posiadanie rozległej wiedzy o Danii – bez niej nie dostaniesz obywatelstwa

Prócz znajomości języka duńskiego, musisz również posiadać wiedzę o Danii, która zostanie sprawdzona w trakcie testu, tzw. Indfødsretsprøven. Składa się on z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Obejmuje zakres wiedzy dotyczący historii i kultury. Poziom trudności jest dość wysoki. Możesz spodziewać się pytań w stylu: Co wyryto na kamieniu postawionym przez króla Haralda Sinozębnego w 965 roku? Jaka jest fabuła baletu Sylfidy w wykonaniu Auguste Bournonville? Kiedy premierę miał pierwszy film z cyklu „Gang Olsena”? To tylko niektóre z nich.

Do egzaminu przystąpisz dwa razy w roku – najczęściej w czerwcu i w listopadzie. Podobnie, jak Dansk 3 nie jest on darmowy. W 2021 roku kosztował 815 DDK, czyli ok. 500 zł. Zarówno pytania, jak i warianty odpowiedzi są w języku duńskim. By test został zaliczony, musisz odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 32 pytania, czyli uzyskać 80%. By starać się o zwolnienie z egzaminu wiedzy o Danii musisz spełnić takie same warunki, jak w przypadku egzaminu językowego.

 

Bycie samowystarczalnym – kolejny warunek na drodze do obywatelstwa duńskiego

Jeśli zależy Ci na otrzymaniu obywatelstwa, mieszkając w Danii powinieneś mieć wystarczające środki, które pozwolą Ci się utrzymać. Ważne jest, byś w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku nie otrzymywał od państwa żadnej pomocy materialnej, bądź socjalnej. Na Twoje konto nie mogą więc trafiać zasiłki pieniężne, rehabilitacyjne, integracyjne, edukacyjne czy środki będące wsparciem dla osób bezrobotnych. Dopuszczalne są jedynie pojedyncze wpływy, bądź ulgi podatkowe, które wpływają wraz z pensją czy emeryturą. Reasumując, jeśli pomoc, którą otrzymałeś będzie budziła jakieś wątpliwości, procesowanie wniosku może się wydłużyć, bądź też może on zostać rozpatrzony negatywnie. Warto jednak podkreślić, że istnieje wiele szczególnych okoliczności, które nie dyskwalifikują kandydata. Wszystkie informacje na ich temat uzyskasz bezpośrednio w Ministerstwie.

 

Karalność i zaległości skarbowe – mogą utrudnić Ci starania o obywatelstwo

Bycie osobą karaną może opóźnić otrzymanie obywatelstwa duńskiego nawet o kilkanaście lat. Jeśli osoba składająca wniosek została skazana za poważne przestępstwo, Ministerstwo może odmówić przyjęcia wniosku, bądź opóźnić jego rejestrację o 10 – 15 lat. W przypadku mniejszych kar, okres ten jest odpowiednio krótszy. Podobnie jest z posiadaniem zadłużenia na rzecz państwa. Czasem nawet niewielka zaległość w płatnościach może skutkować zaprzepaszczeniem Twoich starań o obywatelstwo.

 

W jaki sposób przebiega procedura uzyskania obywatelstwa duńskiego?

Obywatelstwa duńskiego nie otrzymasz „od ręki” ani też po kilku dniach. Wszystkie formalności zajmują bowiem wiele czasu. Warto wiec już na wstępie przygotować wszystkie potrzebne dokumenty oraz uzbroić się w cierpliwość, bowiem pewnych procedur po prostu nie będziesz mógł przyspieszyć. Prócz wypełnionego wniosku musisz posiadać 3 zdjęcia, akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub duński, zagraniczny paszport, dokument potwierdzający cel pobytu na terenie Danii, ewentualne dokumenty poświadczające wykształcenie czy inne okoliczności umożliwiające skorzystanie ze specjalnych przepisów.

Wszystkie formularze znajdziesz na stronie Ministerstwa ds. Cudzoziemców i Integracji. Możesz je wypełnić online, jeśli posiadasz podpis elektroniczny, tzw. Nem ID, bądź też wydrukować i wypisać odręcznie. Cała procedura nie jest bezpłatna. Przy składaniu wniosku musisz wnieść opłatę aplikacyjną, której kwota w 2021 roku wynosiła aż 3800 DDK. Na rozpatrzenie wniosku aktualnie czeka się 2 – 2,5 roku. O statusie spawy będziesz informowany listownie. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków urząd skontaktuje się z Tobą i przekaże, co należy uzupełnić. Kiedy już Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zostaniesz zaproszony do udziału w ceremonii konstytucyjnej, organizowanej przez gminę. Udział w niej jest obowiązkowy.

 

Z powyższych informacji wynika, że cała procedura przyznawania obywatelstwa duńskiego jest dość długa, ale warto się o nią starać, gdyż niesie ze sobą wiele przywilejów.

Używamy plików cookies, aby zoptymalizować działanie strony i ukierunkować zawartośc witryny. Klikając akceptuję, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Więcej